Privacyverklaring

Brassband Heman

Brassband Heman, gevestigd aan Noordwolderweg 8, 9785 AS Zuidwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Let wel, deze verklaring kan regelmatig wijzigen i.v.m. veranderingen in gegevens, de wet en de verdere uitwerking van de AVG.

Contactgegevens

www.brassbandheman.nl, contactpersoon de voorzitter per adres Noordwolderweg 8, 9785 AS Zuidwolde 06-20622287. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Brassband Heman. Het bestuur is te bereiken via bestuur@heman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brassband Heman verwerkt je persoonsgegevens in verband met de organisatie van onze activiteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Online

  • Internetbrowser en apparaat type
  • bij online bestellingen worden ook gegevens gevraagd als naam, adres, e-mail adres. Betalingen lopen via derden (Mollie). Deze gegevens worden alléén gebruikt ten behoeve van de bestellingen.

De offlinegegevens worden niet gekoppeld aan de onlinegegevens en zijn daardoor niet naar een persoon te herleiden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@brassbandheman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brassband Heman jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze activiteiten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Brassband Heman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Brassband Heman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brassband Heman) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brassband Heman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. (zie punt 3). De offlinegegevens worden bewaard conform de belastingregelgeving en de onlinegegevens 26 maanden (zie https://support.google.com/analytics/answer/7667196 voor meer informatie).

Delen van persoonsgegevens met derden

Brassband Heman verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brassband Heman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brassband Heman gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brassband Heman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@brassbandheman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Brassband Heman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brassband Heman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bestuur@brassbandheman.nl